FAQ

Senest opdateret d. 05. oktober 2017

http://fjernvarmehorsens.dk/fjernvarmeplanen/myter-facts

Myter og facts

 • Afkoblingsgebyr til DONG for at lukke for naturgassen - hvem betaler?
  Senest opdateret d. 15. juni 2017

  Det gør Fjernvarme Horsens. Gebyret er allerede med i tilslutningsprisen, så der bliver ingen ekstra udgifter til det.

 • Flisværket betyder langt mere tung trafik gennem Horsens by
  Senest opdateret d. 27. april 2016

  Når det nye flisværk på Endelavevej går i drift, skal der naturligvis tilføres brændsel i form af biomasse, som kan være enten flis eller halm.

  I de tilfælde, hvor flis og halm købes fra lokale leverandører, leveres biomassen med lastbil direkte til biomasseværket.

  Ved fuld produktion, dvs. om vinteren (dec.-jan.) er antallet af vogntog 18-22 i døgnet, eller mindre end ét i timen.

  I for- og efteråret er antallet endnu lavere, 10–14 lastbiler i døgnet, og om sommeren er der slet ingen transport af biomasse.

  Nedenstående figur viser en oversigt over brændselsforbrug og antal transporter med lastbil. Den stammer fra Horsens Kommune og Miljøstyrelsens VVM-redegørelse.

  I tabellen er angivet 500 kg og 800 kg for halm, dette indikerer vægten af de enkelte bigballer. Lastbil med hænger kan normalt laste 24 bigballer uanset vægten af den enkelte bigballe, derfor det mindre antal vogntræk ved 800 kg.

  content/lastbiltransport.jpg

  Antal lastbiltransporter pr. døgn ved brug af halm eller flis. Ved transport af halm er der lavet beregninger der viser transport af halmballer med en vægt på henholdsvist 500 kg og 800 kg.

 • Fjernvarmen stiger, når grundbeløbet bortfalder
  Senest opdateret d. 15. marts 2016

  Ja, nogle steder - men ikke i Horsens.

  Grundbeløbet, som bortfalder i 2018, er blevet betalt til decentrale kraftvarmeværker som kompensation for, at de skulle stå klar med kapacitet til at producere el.

  Den grønne omstilling betyder en højere produktion af el fra fx vindmøller. Derfor er elprisen faldet, og derfor tjener de decentrale kraftvarmeværker ikke længere mange penge på salg af el. Men værkerne skal stadig stille kapaciteten til rådighed og det er dyrt.

  Når grundbeløbet bortfalder, bliver disse værker endnu hårdere ramt. Derfor arbejder branchen på at påvirke politikere til at finde et alternativ til grundbeløbet, der fx fremmer omstilling til biomasse, eller giver værkerne frit brændselsvalg.

  Fjernvarme Horsens modtager også grundbeløbet, men da det har været kendt siden 2005, at tilskuddet ville falde bort i 2018, har vi udvist rettidig omhu og afskrevet beløbet, så priserne ikke påvirkes, når tilskuddet bortfalder.

 • "Standardhuset - sådan et bor jeg ikke i"
  Senest opdateret d. 18. januar 2016

  Standardhuset er en national standardmålestok i branchen og er på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh. Standardhuset er udviklet for at give et direkte sammenligningsgrundlag mellem priserne på forskellige opvarmningstyper og aktører.

  Standardhuset bruges således udelukkende til en gennemsnitlig prissammenligning og indgår ikke i beregningsforudsætningerne.

 • ”Biomasse er ikke en langsigtet løsning. Vi aner ikke, om der kommer nye og smartere energiformer de næste 20 år”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Det er korrekt. Ikke kun i Horsens, men i hele landet er biomasse en ”mellemløsning”, der skal anvendes de næste 20 år som en del af den grønne omstilling. Dernæst skal biomasse gradvist erstattes af el fra vedvarende energikilder samt overskudsvarme, og i 2035 skal al el og opvarmning være baseret på 100 pct. vedvarende energi.

  Det betyder, at vi de kommende år vil opleve fluktuerende og nye former for energiproduktion, hvilket igen betyder en hyppig omstilling af teknologien. Også de kommende år vil det være en fordel at have mange typer af teknologi at veksle mellem – varmepumper ved megen vind, solceller om sommeren osv.

  Denne løbende omstilling og skift mellem forskellige teknologier kan gennemføres smertefrit centralt i et fjernvarmesystem, uden at forbrugeren opdager det.

  Forestil dig, at det løbende skulle gøres individuelt i hvert enkelt hjem: Groft sagt gasfyr i dag, pillefyr i morgen, i overmorgen solceller og varmepumpe på et senere tidspunkt. Det vil mildest talt blive meget vanskeligt at overskue, ville kræve masser af håndværkerbesøg og fremfor alt være en økonomisk meget dårlig forretning.
  
Når fjernvarmen håndterer de teknologiske omstillinger centralt, er hvert enkelt hus sikret en stabil, økonomisk rentabel og miljømæssig forsvarlig varmeforsyning.

 • ”Afbrænding af engelsk affald er det rene idioti og ikke godt for miljøet”
  Senest opdateret d. 24. februar 2017

  Nej. Fjernvarme Horsens får penge for at aftage udenlandsk affald. Vi køber det ikke.

  Det engelske affald bidrager positivt til samfunds- og forbrugerøkonomien. Selv når vi modregner transporten, er resultatet positivt. 
Det er det økonomisk, fordi vi udnytter anlæggenes kapacitet og modtager betaling for det udenlandske affald. 
Også klimaet har gavn af det, fordi affaldet omsættes til energi i stedet for at ligge på lossepladser i udlandet og udlede metangas, som er en klimagas, der er ca. 25 gange kraftigere og dermed langt mere skadelig end CO2. 
Desuden får fjernvarmekunderne gavn af det, fordi affald er et billigt – og miljøvenligt – brændsel i forhold til f.eks. naturgas.

  Hele problematikken omkring import af udenlandsk affald til forbrænding er grundigt beskrevet i en uvildig rapport fra EA Energianalyse fra 2014. Rapporten konkluderer, at import af affald er en samfundsøkonomisk og miljømæssig gevinst - den kan du læse her. Konklusionen er også sammenfattet i et notat, du kan læse her.

 • ”Der er ikke nok brændbart affald i fremtiden, når vi sorterer mere affald”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Lige meget, hvor meget vi sorterer vores affald i fremtiden, vil der altid være en rest. Mængden bliver mindre, men brændværdien bliver til gengæld højere. Det betyder, at vi i hvert fald indtil 2050 kan producere den samme mængde varme på mindre og mindre affald.

  Dokumentationen kan du finde hos Energistyrelsens energiscenarie her.

 • ”De nye fjernvarmeområder får varme fra affaldsanlægget”
  Senest opdateret d. 28. marts 2017

  Nej, de nye områder vil få varme fra det nye biomassevarmeværk, der skal opføres på Endelavevej. Dog ikke om sommeren – her udnytter vi restvarmen fra affaldsforbrændingen, når den horsensianske affald skal brændes.

 • ”Rambøll har lavet forkerte beregninger, for at de bagefter kan få opgaven”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Forudsætningerne i fjernvarmeprojektet er beregnet lige efter bogen og har gennemgået et grundigt kvalitetstjek.

  Ikke mindst har DONG – der jo står til at miste tusindvis af kunder i forbindelse med fjernvarmeplanen – gået tallene efter med tættekam uden at kunne finde fejl eller mangler. Af samme grund valgte DONG ikke at klage over projektet til Energistyrelsen. Korrespondancen med DONG kan du i øvrigt læse her.

  Hele rådgiverydelsen for det nye biomasseværk skal sendes i EU-udbud efter de gældende regler. Rambøll kan her deltage på lige fod med alle andre interesserede ingeniørfirmaer i ind- og udland – dog under den forudsætning, at de har lagt alt deres materiale fra forarbejdet frem, så andre firmaer kan bruge det, når de skal beregne deres tilbud.

 • ”Nye kunder skal bidrage til at betale Fjernvarme Horsens’ gæld pga. køb af kraftvarmeværket”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Nej, økonomien i købet af kraftvarmeværket hænger fint sammen for de nuværende forbrugere i Fjernvarme Horsens. Faktisk har købet – og den følgende fusion mellem de to varmeværker – allerede betydet et betydeligt fald i varmeprisen for de nuværende forbrugere. Dette prisfald, som bl.a. skyldes rationaliseringer og en optimering af driften, vil fortsætte de kommende år.

 • ”Vi skal betale afgift fra dag 1”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Afgiften skal betales fra den dag, man bliver tilsluttet fjernvarmenettet. Ikke én dag før.
  Ni år efter, at fjernvarmen er en mulighed, skal du dog betale afgift, uanset om du er tilsluttet eller ej – med mindre du har fået dispensation eller er blevet fritaget.

 • ”Fjernvarme Horsens vil tvinge folk på fjernvarmen”
  Senest opdateret d. 15. november 2016

  For det første er det ikke Fjernvarme Horsens, der har vedtaget fjernvarmeplanen – det er Horsens Kommune. Fjernvarme Horsens skal føre planen ud i livet.

  For det andet er der flere muligheder for dispensationer.

  For det tredje opererer tilslutningspligten med en frist på ni år.

 • ”Når der er tale om vedvarende energi og varmepumper, er der ikke tale om små individuelle varmepumper, men om store varmepumper til netop fjernvarmesystemet”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Ja, de store varmepumper i fjernvarmesystemet skal hjælpe til at udnytte den stigende produktion af el fra især vindmøller de kommende 20 år.

  Varmepumperne kan omdanne el til varme, som kan lagres i fjernvarmesystemet, og dermed ”gemme” energien i de perioder, hvor der er en overskydende produktion af el.

  Elektriske varmepumper er dermed meget vigtige for at nå klimamålsætningerne. Kombineret med fjernvarme kan varmepumperne erstatte afbrændingen af endog meget store mængder fossile brændsler.

  Samtidig bidrager det til at stabilisere el-nettet, fordi varmen kan produceres uafhængigt af det aktuelle behov.

  Kort sagt betyder kombinationen af store varmepumper og fjernvarme en energi-infrastruktur, der er langt bedre integreret og mere fleksibel.

  Mange små, individuelle varmepumper giver en energi-infrastruktur, som ikke er integreret og dermed langt mindre fleksibel – og samfundsøkonomisk dårligere.

 • ”Fjernvarmen er slet ikke gearet til de teknologiske landvindinger, vi kan vente os”
  Senest opdateret d. 18. december 2015

  Fjernvarme spiller en nøglerolle i den kommende grønne omstilling, fordi fjernvarme med over 1,6 mill. husstande allerede dækker ca. 63 pct. af de danske boliger. Der er altså tale om et velafprøvet system, som oven i købet tiltrækker stadigt større interesse fra mange dele af verden, hvor aftalen og målsætningerne fra COP 21 i Paris skal udmøntes.
  
Desuden kan fjernvarmen – teknisk set ganske uproblematisk – omstilles, fordi fjernvarmen er et distributionssystem baseret på varmt vand. Hvordan vandet varmes op er ikke afgørende. Vi kan bruge den teknologi, som til enhver tid er til rådighed og mest hensigtsmæssig.

  På den måde kan fjernvarmen binde energisystemerne sammen til en helhed, så både vind, sol, biomasse og affald og alle andre energikilder udnyttes optimalt til gavn for både samfundet og for den enkelte borger.

bubblemedia